Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 16.000 kg.
  2) 18.000 kg.
  3) 19.000 kg.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
  2) Τέλος αυτοκινητόδρομου.
  3) Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Ο αεροσυμπιεστής:

 • 1) Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
  2) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
  3) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.

Ερώτηση: Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

 • 1) Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
  2) Την εξωτερική θερμοκρασία.
  3) Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση: Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:

 • 1) Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
  2) Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
  3) Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).

Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 24.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 90 km/h.
  3) 100 km/h.

Ερώτηση: Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 17.000 kg.
  2) 20.000 kg.
  3) 22.000 kg.

Ερώτηση: Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

 • 1) Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
  2) Καθημερινά.
  3) Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

Ερώτηση: Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:

 • 1) Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
  2) Μόνο πετρέλαιο.
  3) Μόνο αέρα.