Ερώτηση: Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 80 km/h.
  2) 90 km/h.
  3) 100 km/h.

Ερώτηση: Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
  2) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
  3) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.

Ερώτηση: Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:

 • 1) Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
  2) Στα τουριστικά λεωφορεία.
  3) Στα σχολικά λεωφορεία.

Ερώτηση: Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:

 • 1) Με ψεκασμό των λαδιών.
  2) Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
  3) Με μικτό σύστημα.

Ερώτηση: Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

 • 1) Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
  2) Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
  3) Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση: Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

 • 1) Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει την μπαταρία.
  2) Ότι η λίπανση είναι κανονική.
  3) Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση: Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

 • 1) Της προηγούμενης ημέρας.
  2) Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
  3) Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
  2) Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
  3) Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

Ερώτηση: Σε έναν τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, όταν ο στροφαλοφόρος άξονας κάνει δύο στροφές, πόσες στροφές κάνει ο εκκεντροφόρος:

 • 1) Μία στροφή.
  2) Δύο στροφές.
  3) Τέσσερις στροφές.